Stowarzyszenie » Statut


STATUT

Stowarzyszenia Dobroczynnego imienia Mikołaja Zebrzydowskiego

 Zatwierdzony uchwałą nr 1/2015 z dnia 21 marca 2015 r.

 

Preambuła 

            Stowarzyszenie zrzesza osoby, które inspirowane duchem chrześcijańskiego miłosierdzia za przykładem św. Jana Bożego pomagają chorym i niepełnosprawnym poprzez zagwarantowanie im wysokiej jakości usług społecznych. Stowarzyszenie w ten sposób nawiązuje do szlachetnego gestu Mikołaja Zebrzydowskiego, który dokumentem fundacyjnym założył w swoich dobrach w Zebrzydowicach "szpital dla rannych żołnierzy". Zabezpieczając szczodrą darowizną swą fundację i powierzając ją Zakonowi Bonifratrów, pragnął on, "ażeby przy ich opiece było coraz lepsze, dokładniejsze i troskliwsze staranie o chorych i szpital nie tylko nie upadał, ale przez dobrą administrację i troskliwość z dnia na dzień coraz bardziej się rozwijał" /z dokumentu fundacyjnego, 1611 r./ Stowarzyszenie pragnie nie tylko chronić, lecz również rozwijać owo zacne świadectwo dobroczynności oraz dziedzictwo kulturowe i historyczne zapoczątkowane przez Fundatora.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Stowarzyszenie Dobroczynne imienia Mikołaja Zebrzydowskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  (Dz. U. z 2001 nr  79 poz. 855 z późń. zmianami) "Prawo o stowarzyszeniach" oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późń. zmianami) "O działalności pożytku publicznego i wolontariacie" jak również postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Dobroczynne im. M. Zebrzydowskiego.
 4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia są Zebrzydowice koło Kalwarii Zebrzydowskiej. 

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i powoływać biura. 

§ 4

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów. 

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w ramach obowiązujących przepisów.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Pomoc społeczna w tym w szczególności na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i wylkuczeniem społecznym oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej a także ich rodzinom.
 2. Działalność charytatywna w tym na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 3. Rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych.
 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych.
 5. Ochrona i promocja zdrowia.
 6. Działalność edukacyjna.
 7. Propagowanie świadomości ekologicznej i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 8. Promocja i organizacja wolontariatu.
 9. Promocja postaw otwartości, życzliwości, wsparcia i akceptacji wobec osób chorych i niepełnosprawnych.
 10. Integracja osób chorych i niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
 11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 12. Działalność na rzecz nauki, sztuki,  kultury i turystyki.
 13. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 15. Realizacja wspólnych przedsięwzięć oraz wspieranie organizacji pozarządowych a także podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze opisanym w pkt 1-32. 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Propagowanie idei działalności charytatywnej prowadzonej w duchu miłosierdzia zapoczątkowanej przez Mikołaja Zebrzydowskiego.
 2. Wspieranie działalności Konwentu Bonifratrów p.w. Św. Floriana w Zebrzydowicach w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.
 3. Wspieranie, tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych i obiektów służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 4. Działalność wydawniczą w zakresie zgodnym z profilem Stowarzyszenia.
 5. Promowanie, organizowanie i realizacja przedsięwzięć oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych, turystycznych i charytatywnych pozwalających na realizację i promocję celów  Stowarzyszenia.
 7. Organizowanie konferencji, szkoleń, wykładów i prelekcji.
 8. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.
 9. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i integracja miejsc związanych historycznie z postacią Mikołaja Zebrzydowskiego.
 10. Badanie i rozpoznawanie aktualnych potrzeb społecznych mogących okazać się zgodnymi z celami Stowarzyszenia.
 11. Pomoc rzeczowa i finansowa osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 12. Pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych, usług wspierających działalność statutową Stowarzyszenia w kraju i zagranicą

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w nim przez swojego przedstawiciela.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:

      a.   zwyczajnych,

      b.   wspierających,

      c.   honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna akceptująca jego cele, a posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład  w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

    a.     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

    b.     udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

    c.     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

    a.     brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

    b.     dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,

    c.     przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

    d.     regularnego opłacania składek.

§ 14

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi nie mają żadnych obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

  b. wykluczenia uchwałą Zarządu:

  - z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych  zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,

  - z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

  - ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

  c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

  d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Jego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Najbliższe Walne Zgromadzenie zatwierdza członka organu wybranego w trybie punktu 2 lub  uzupełnia skład inną osobę.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 19

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, czteroletniej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego w okresie trwania danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu danej kadencji.

5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

7. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na okres wspólnej, czteroletniej kadencji. Przepisy dotyczące Członków Zarządu ujęte w punktach 2-6 niniejszego paragrafu stosuje się rówież do Członków Komisji Rewizyjnej.


Walne Zgromadzenie Członków

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest Najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając w każdy skuteczny sposób członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zgromadzeniu nie ma wymaganego quorum, Zarząd ma prawo wyznaczyć drugi termin, w którym podejmuje się uchwały zwykłą większością głosów.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie członków Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
 11. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa Zarządu, wiceprezesa Zarządu i skarbnika Stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu. Odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
 2. zwoływanie Walnego Zebrania
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu
 4. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 5. planowanie działalności Stowarzyszenia
 6. prowadzenie gospodarki finansowej
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 9. zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad ich wynagrodzenia
 10. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych
 11. pozyskiwanie funduszy na cele statutowe
 12. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierająjących
 13. zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich
 14. uchwalanie regulaminu jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia
 15. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. kontrolowanie zgodności uchwał ze Statutem
 3. ocena działalności Zarządu
 4. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia
 5. występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i Walnego Zgromadzenia,
 6. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi
 7. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności
 8. zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego obowiązków statutowych.

§ 26

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie:

a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie obowiązkowe

b. składaki członkowskie dobrowolne

c. darowizny, zapisy, spadki, subwencje

d. dotacje

e. odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokatach i depozytach

f. dochody z operacji kapitałowych

g. dochody z praw majątkowych, nieruchomości i ruchomości będących własnością lub

użytkowanych przez Stowarzyszenie

h. dochody z działalności gospodarczej

i. zbiórki publiczne

j. dochody z ofiarności publicznej

k. dochód z nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie i na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

4. Członkowie nowo wstępujący zobowiązani są do zapłaty składki członkowskiej w ciągu  miesięca od momentu przyjęcia do Stowarzyszenia. 

§ 29

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą  na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z takiej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym i podatkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

§ 30

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz podpisywania pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia  uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia w tym Prezes lub Wiceprezes lub członek Zarządu Stowarzyszenia wspólnie z odpowiednio umocowanym pełnomocnikiem Stowarzyszenia.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie umocowania może składać osoba upoważniona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli oświadczenie woli składane przez Zarząd Stowarzyszenia rodzi zobowiązanie finansowe Stowarzyszenia, dokument zawierający takie oświadczenie powinien być zaopatrzony w podpis skarbnika.
 4. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu Stowarzyszenia lub pełnomocnik Stowarzyszenia."

§ 31

W Stowarzyszeniu zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy  Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 32

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w

Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach". 

§ 33

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia

sądu rejestrowego.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 21 lII 2015 r.

WSPIERAJĄ NAS