Konwent Bonifratrów » Aktualności

Ciekawi życia i świata...2019-09-21


W naszym Domu Pomocy Społecznej prężnie i ambitnie prowadzony jest projekt „Ciekawi życia” współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w terminie od 01.04.2019r. do 31.03.2022r.

Głównym celem projektu jest pobudzanie do zainteresowania otaczającą rzeczywistością, zwiększenie samodzielności, niezależności i samooceny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej poprzez doskonalenie umiejętności życia codziennego, rozwijanie ich talentów, aktywności własnej, kompetencji społecznych i ogólnej sprawności fizycznej.


Projekt „Ciekawi życia” jest współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w terminie od 01.04.2019r. do 31.03.2022r.

Głównym celem projektu jest pobudzanie do zainteresowania otaczającą rzeczywistością, zwiększenie samodzielności, niezależności i samooceny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej poprzez doskonalenie umiejętności życia codziennego, rozwijanie ich talentów, aktywności własnej, kompetencji społecznych i ogólnej sprawności fizycznej.

Beneficjentami projektu są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, osoby które wybrane zostały w oparciu o diagnozę funkcjonalną dokonaną przez pracowników merytorycznych, będących członkami zespołu terapeutyczno - opiekuńczego DPS. Opracowane już na etapie składania wniosku formularze diagnozy funkcjonalnej kandydatów zawierają opis mocnych i słabych stron Beneficjenta w zakresie:

• Stanu zdrowia

• Kontaktów z rodziną, środowiskiem i opiekunem prawnym

• Umiejętności dnia codziennego

• Komunikacji

• Sprawności manualnej

• Rozwoju intelektualnego i funkcjonowania społecznego

• Potrzeb duchowych i religijnych

• Sprawności ruchowej

• Zainteresowań własnych i sposobów spędzania czasu wolnego.

Na podstawie diagnozy dla każdego Beneficjenta w zależności od jego indywidualnych potrzeb przypisane zostały poszczególne formy wsparcia, w których każdy z beneficjentów uczestniczy.

Jeśli w trakcie realizacji projektu nastąpi rezygnacja Beneficjenta lub niemożliwość udziału w zajęciach z przyczyn zdrowotnych na jego miejsce zakwalifikowana będzie inna osoba spośród mieszkańców DPS wg wyżej określonych zasad.

Niniejszy projekt zakłada działania aktywizujące, które zaplanowane zostały
w oparciu o indywidualne potrzeby, predyspozycje i oczekiwania Beneficjentów
a obszary wsparcia obejmują:

1. WARSZTATY GASTRONOMICZNE

Głównym celem warsztatów gastronomicznych jest poprawa samowystarczalności i ogólnej zaradności życiowej. Poprzez kształtowanie

i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków. Beneficjenci poznają zasady zdrowego żywienia, nowoczesne receptury, zdobędą wiedzę nt. nowych metod przygotowania zdrowych posiłków. Możliwość spożycia przygotowanych przez siebie potraw rozwija w nich poczucie motywacji. Beneficjenci mają szansę rozwinąć zdobyte wcześniej podstawowe umiejętności kulinarne. Sprawność manualna znacznie się poprawia. Następuje doskonalenie funkcji poznawczych (koncentrację na zadaniu, umiejętność sprawnego rozpoznawania smaków – percepcję sensoryczną). Dzięki organizacji imprez imieninowych, świątecznych czy urodzinowych Mieszkańcy doświadczają poczucia odpowiedzialności za efekt swoich działań, a zajęcia grupowe pozwalają ukształtować w Beneficjentach wzorce ogólnie przyjętych zachowań (kultura osobista, cierpliwość, poczucie sprawstwa czy dbałość o czystość i ład na stanowisku pracy).

2. WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Warsztaty artystyczne to szereg działań z zakresu szeroko rozumianej terapii przez sztukę. Ich głównym celem jest dążenie do samookreślenia, samorealizacji i wyrażenia siebie. Oddziaływanie poprzez twórczość jest doskonałym sposobem odreagowywania konfliktów i wyrażania tłumionych emocji czy podświadomych lęków. Sztuka może także dopomóc w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku: rozbudzać myślenie i emocje, uzmysławiać potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, uczyć wartościowania. Poprzez warsztaty artystyczne Beneficjenci projektu mają okazję odnalezienia sensu i celu życia na drodze własnego rozwoju. Szeroki zakres technik artystycznych pozwala na zlokalizowanie problemu, nazwanie go, zrozumienie i pokonanie. Poprzez tworzenie człowiek lepiej poznaje siebie, swoje wartości i potrzeby, swój sposób patrzenia na świat i drugiego człowieka. Jest to szczególnie istotne dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, dla których samoocena oraz sposób postrzegania rzeczywistości są często zaburzone. Terapia przez różnorodne działania artystyczne nie tylko pozwala w naturalny sposób rozładować wzmożone napięcie emocjonalne, ale stwarza także okazję do zaprezentowania swoich talentów odbiorcom zewnętrznym i przyczynia się do budowania poczucia własnej wartości.

3. WARSZTATY MULTIMEDIALNE

Głównym celem warsztatów multimedialnych jest zaznajomienie Beneficjentów z nowoczesnymi technikami multimedialnymi poprzez:

 • Naukę obsługi aparatu cyfrowego i poznanie podstaw obróbki zdjęć

 • Dokumentowanie wydarzeń związanych z życiem DPS

 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej

 • Doskonalenie zasad obsługi komputera

 • Naukę tworzenia i edycji dokumentów tekstowych

 • Wysyłanie wiadomości elektronicznych- e-mail

 • Doskonalenie umiejętności korzystania z internetu

 • Usprawnianie funkcji poznawczych

 • Wyrabianie i zwiększanie koncentracji uwagi

 • Wdrażanie do wytrwałości i dokładności

4. WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE

Celem główny warsztatów socjoterapeutycznych jest eliminacja lub ograniczenie negatywnych skutków zaburzeń emocjonalnych i zachowania, poprzez tworzenie sytuacji służących korygowaniu oraz kompensacji doznanych urazów psychicznych. Stwarzanie odpowiednich warunków do zdobywania nowych umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, zagrożeniem, przeciążeniem, zakłóceniem czy deprywacją emocjonalną

Cele szczegółowe: - dostarczanie sposobów prawidłowego postępowania czy wzorów pożądanych zachowań, umożliwiających wypróbowanie oraz wyćwiczenie tych zachowań w bezpiecznych warunkach, - odreagowanie (uwolnienie) napięć emocjonalnych; - zapoznanie z zagadnieniami, które ułatwią funkcjonowanie społeczne i zmaganie się z sytuacjami trudnymi; - zwiększenie umiejętności zapobiegania i pokonywania konfliktów, identyfikowania, definiowania i demonstrowania emocji, pełnienia ról społecznych; - zaspokojenie potrzeb związanych z wieloraką aktywnością, ciekawością poznawczą, kontaktem z środowiskiem Domu oraz środowiskiem lokalnym.

5. ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE

Głównym celem prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych jest przeciwdziałanie akinezji (bezruchowi) oraz podtrzymanie bądź przywrócenie sprawności fizycznej i komfortu życia beneficjenta.

Cele szczegółowe

 • poprawa sprawności i kondycji fizycznej

 • rozładowanie napięć psychicznych poprzez wysiłek fizyczny

 • poznawanie walorów przyrodniczych poprzez obcowanie z naturą

 • nawiązywanie relacji społecznych

 • redukcja nadwagi oraz jej zapobieganie

 • podniesienie poziomu odporności

 • wzmocnienie siły mięśniowej i zakresu ruchów kostno-stawowych

 • poprawa koordynacji ruchowej

 • poprawa orientacji w przestrzeni

6. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE

Głównym celem indywidualnego usprawniania jest podtrzymanie lub przywrócenie sprawności fizycznej tak, by beneficjent mógł w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować, brać udział w życiu społecznym, a jego dysfunkcje były dla niego mniej uciążliwe.

Cele szczegółowe:

 • utrzymanie i zwiększenie siły mięśniowej,

 • poprawa wydolności organizmu,

 • wyrabianie i kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych

 • przeciwdziałanie lub niwelowanie nieprawidłowych stereotypów ruchowych

 • przeciwdziałanie wtórnym zanikom w układzie kostnym i mięśniowym
  w postaci ograniczeń ruchu.

7. PSYCHOTERAPIA WSPIERAJĄCA

Głównym celem psychoterapii wspierającej jest zmniejszenie lub uwolnienie od cierpienia związanego z objawami choroby. Wiąże się to ze zmianą struktury przebiegu procesów intrapsychicznych oraz modyfikacji dysfunkcjonalnych wzorów zachowań.

powrót do listy aktualności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSPIERAJĄ NAS