Konwent Bonifratrów » Archiwum


Konserwacja rękopisów 2018

Od sierpnia do listopada bieżącego roku Konwent przy współudziale środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych realizował projekt Pełna konserwacja trzech rękopisów oprawnych – księgi zmarłych Bonifratrów (sygn. AKBZ 15), księgi kasowej kontrolnej (AKBZ 43) oraz receptuarza aptecznego (sygn. AKBZ 221).

Celem projektu była kompleksowa konserwacja trzech rękopisów oprawnych, powstałych w okresie od pierwszej połowy XVII wieku do końca wieku XIX. Ich zapisy są bezpośrednim świadectwem roli, jaką Bonifratrzy odgrywali wśród lokalnej społeczności w tamtym okresie. 

Wartość przeprowadzonych prac zamknęła się w kwocie 39 400 złotych. Zadanie zostało sfinansowane w 89,59% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań archiwalnych 2018. II nabór organizowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Zobacz zdjęcia w galerii


Konserwacja ksiąg chorych 2017

W roku 2017 Konwent Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach realizował przy współudziale środków naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych projekt Kompleksowe prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów zebrzydowickich – dezynfekcja i czyszczenia akt, sporządzenie i publikacja inwentarza archiwalnego oraz kompleksowa konserwacja dwóch rękopisów.

W ramach projektu całość zasobu archiwalnego naszego konwentu (ok. 5 mb) została zdezynfekowana oraz wyczyszczona. Następnie podjęto prace nad sporządzeniem inwentarza archiwalnego, który w końcu listopada opublikowano drukiem. Równolegle przebiegały prace związane z konserwacją dwóch cennych rękopisów – aktu fundacyjnego z roku 1599 oraz receptuarza aptecznego z lat 1646–1648.

Zadanie zostało sfinansowane w 88,58% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Koszt całości prac zamknął się w kwocie 47 300 zł. 

 


Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Zebrzydowicach - wersja elektroniczna:


*   *   *

Akt fundacyjny przed i po konserwacji


      

⬇️

      


*   *   *


Receptuarz apteczny przed i po konserwacji


      

⬇️

      


*   *   *

W czasie prac konserwatorskich

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSPIERAJĄ NAS